Oбществен съвет към 62 ОУ “Христо Ботев”

ПОКАНА
от Димитър Караиванов – Директор
за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София
на 06.04.2020 г. от 17:00 часа онлайн
при следния дневен ред:
1. Съгласуване на План приема за първи клас за учебната 2020/2021 година.

2. Съгласуване на учебните планове на 1а, 1б, и 5а класове за учебната 2020/2021 година.

 

 

ПОКАНА
от Димитър Караиванов – Директор
за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София
на 17.03.2020 г. от 18:00 часа в сградата на училището
при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищния учебен план и избора на учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година.

 

 

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 11.02.2020 г.  от 17.30 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на бюджета за IV тримесечие на 2019 г.;

2.Избор на Председател на Обществения съвет;

3.Избор на Секретар на Обществения съвет.

 

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

на 62. ОУ “Христо Ботев”

за свикване на събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

Уважаеми родители,
На 18. 12. 2019 г. /сряда/ от 18.00 часа във физкултурния  салон  на училището ще се проведе събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – гр. София при следния дневен ред:
  1. Избор на 5 нови редовни и 5 нови резервни членове на Обществения съвет;
  2. Представяне на нов редовен и нов резервен член от район “Връбница”;
  3. Попълване от членовете на ОС на декларация по смисъла на чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  4. Съобщения.

22.11.2019г.                                                                 Директор:

гр. София                                                                            /Димитър Караиванов/

 

 

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 16. 10. 2019 г. /сряда/ от 17.00 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие на 2019 г.

 

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 02. 07. 2019 г. /вторник/ от 12.00 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за 4а  клас за учебната 2019-2020 година.

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 12. 06. 2019 г. /сряда/ от 16.00 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Съгласуване на учебните планове за 2а, 2б, 3а, 4а, 6а и 7а класове за учебната 2019-2020 година;

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 12. 04. 2019 г.  от 12.30 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Съгласуване на учебните планове за първи и пети клас за учебната 2019-2020 година;

2.Отчет за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие на 2019 г.;

3.Проект на бюджет за 2019 г.

 

 

 

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 21. 02. 2019г.  от 17.30 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на бюджета за IV тримесечие на 2018 г.;

2.Даване становище по предложения План – прием за учебната 2019/2020 година.

3.Разни.

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 12. 12. 2018г.  от 17.00 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчети за изпълнението на бюджета за съответното тримесечие;

2.Разни.

 

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

във връзка с одобрявне на учебниците за III  и VII клас за учебната 2018/2019 година 

на 26. 07. 2018г.  от 17.30 часа в сградата на училището.

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

относно съгласуване на учебните планове за I-ви, II-ри, III-ти, V-ти, VI-ти и VII-ми класове за учебната 2018/2019 година

                                                       на 04.07.2018г. от 17:30 часа в сградата на училището

 

ПОКАНА

от

Председателя на общественият съвет

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

В изпълнение на зап.  № РД01-135/16.04.18г. на Началника на РУО София-град

на 15.05.18 г. от 17.30 часа  в сградата на училището.

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

В изпълнение на Решение № 83/22.02.2018г. на СОС за прием на ученици в първи клас при следния Дневен ред:

1.Изготвяне и съгласуване на становище за план-прием за учебната 2018/2019г.

2.Обсъждане и приемане на Бюджета за 2018г.

на 27.03.2018г. от 17:30 часа в сградата на училището.

 

ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

във връзка с Наредба №4 от 30. 11. 2015 год. за учебния план чл. 17, (1) Училищния учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и след съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждава от директора на училището – за учебната 2017/2018 година 

на 05. 09. 2017г.  от 16.00 часа в сградата на училището.

 


ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

във връзка с одобрявне на учебниците за II  и VI клас за учебната 2017/2018 година 

на 21. 08. 2017г.  от 16.00 часа в сградата на училището.


ПОКАНА

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 04. 04. 2017г.  от 18.00 часа в сградата на училището.


покана за учредяване на обществен съвет 62 ОУ